Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 312E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Proje VI
English Project VI
Course Code
SBP 312E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 6
5 2 6 -
Course Language English
Course Coordinator Gülden Demet Oruç
Course Objectives Kentsel planlamanın mekânsal, yasal, finansal, etik ve sosyo-politik boyutları ilişkilendirilerek, kentin mevcut yerleşik ve gelişme alanlarında, olası seçenekli senaryolar çerçevesinde, geleceğe ilişkin yenileme, canlandırma, sıhhileştirme, koruma ve tasarım politika, strateji ve eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulamaya yönelik planlama becerisinin kazandırılmasıdır.
Course Description Determination of action areas in present and development areas according to 1/5000 scale strategic plan decisions, determination of scenario alternatives, evaluation of legal frame work and the planning and desing of housing, recreation, facilities and functional areas.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021