Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / ICM 104E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish History&Theo.in Inte. Archit.I
English History&Theo.in Inte. Archit.I
Course Code
ICM 104E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 2
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Betül Gelengül Ekimci
Course Objectives 1. Farklı medeniyetlerin mekânlarını târihî, sosyal, kültürel, ekonomik ve ideolojik etkenler bağlamında irdelemek;
2. Seçilmiş örneklerin toplumsal ve fiziksel bağlamının güncel yakşlaşımlar bağlamında incelenmesi
3. Mekan algısının değerlendirilmesi ve analizi, zamanla değişen tutumların keşfedilmesi
4. Kavramsal arka plan ve kuramlar bağlamında seçilen örneklerin iç mekan bileşenlerinin sorgulanması
Course Description Tarih öncesi çağlardan 14. yüzyıla kadar olan süreçte "mekan" konusunda değişen yaklaşımların seçilen örnekler üzerinden ele alınması; terminoloji ve kuramsal arka plan; karşılaşmalar ve etkileşim; iç mimarlık tarihinde gelenekler, süreklilikler ve kırılmalar.
Course Outcomes Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;
I. Mekanı biçimlendiren coğrafi, tarihsel, sosyo-kültürel, ideolojik, politik, ekonomik ve dînî değişkenlerin rolü hakkında bilgi,
II. Tarihi süreç içerisinde, farklı uygarlıklara ait seçilmiş mekan örneklerini, iç mimari bileşenler bağlamında değerlendirme bilgi ve becerisi,
III. Mimarlık-iç mimarlık ortamını/kuramlarını oluşturan düşünsel arkaplanı sorgulama becerisi,
IV. İlgili konularda araştırma yapma becerisi
Pre-requisite(s) HAYIR
Required Facilities -
Other -
Textbook -
Other References Bowman, J. S. 1985. Furniture History, Bison Corp, NewYork, NY.
Crochet, T., 2003. Designer’s Guide to Furniture Styles, Prentice Hall.
Edwards, C., 2011. “Interior Design a Critical Introduction”, Oxford International Publishers, Oxford. pp: 207-209.
Harwood, B, B. May, C. Sherman, 2002. Architecture and Interior Design Through the 18.th Century, Prentice Hall, New Jersey.
Hinchman, M. 2009. History of Furniture: A Global View, Lincoln.

Farelley, L., Brown R., “Materials and Interior Design”, Laurence King Publishing, 2012.
Ireland, J. 2008. History of Interior Design, London.
Kruft, H-W.,2011. Architectural Theory From Vitruvious to the Present, Princton
Kuban, D., 2009. Batıya Göçün Sanatsal Evreleri: Anadolu'dan Önce Türklerin Sanat Ortaklıkları, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
Kuban, D., 2002. Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
Blakemore, Robbie G., 2005. History of Interior Design and Furniture : from Ancient Egypt to nineteenth-century Europe, John Wiley and Sons, NY.
Ousterhout, R., 2019. Eastern Medieval Architecture: The Building Traditions of Byzantium and Neighboring Lands, Oxford University Press
Vitruvius, 2001. Ten Books on Architecture, Ed. Ingrid D. Rowland, Thomas Noble Howe, Paperback, ISBN:9780521002929
Pile, J. 2005. A History of Interior Design, Laurence King Publishing.
Roth, L., “Mimarlığın Öyküsü”, Kabalcı Yayınevi, Istanbul, ss: 413, 2002.
Slavid, R. “Architecture in Wood, a World History”, Thames and Hudson, New York, pp: 320, 2005.
Sylvia Sandelin Löfgren, Sven Isaksson., 2012. The oldest evidence of painted furniture from Sweden – The 12th century chair from Suntak, Journal of Archaeological Science, Volume 39, Issue 6, Pages 1665-1673.
Trachtenberg, M., 2002. Architecture: From Prehistory to Postmodernity, Harry N Abrams.
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024