Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 112 - Proje II (Yerleşim Analizi)
 

SBP 112 - Project II

Course Objectives

1 - Yerleşmelerde var olan doğal, sosyal ve yapılaşmış çevre,
2 - Planlama ve tasarım süreçlerinin her aşamasında bilgi toplama, veri üretme, analiz tekniklerini kullanabilme, problem tanımlama ve sentez yapma,
3 - Farklı büyüklükteki yerleşmelere, farklı açılardan bakabilme, mekansal değerlendirmeleri farklı rollerde algılama, tanımlama ve ifade etme,
4 - Mesleki konularda anlatımları teknik dille ifade edebilme, yazabilme ve etkin anlatım geliştirme,
5 - Planlamada geliştirilen kararları, ulusal ve uluslar arası kabulleri de dikkate alarak ve farklı teknikleri kullanarak biçimsel olarak ifade edebilme, bu kapsamda uygun teknolojiler ve yöntemler kullanabilme,
6 - İki ve üç boyutlu mekansal organizasyon, doku, görsel algı, yorumlama, tasarım bileşenleri ve sistemlerinin oluşumu, gelişimi ve uygulamalarını ifadelendirme konularında bilgi ve becerilerini kazanır.

Course Description

Graphical representation, of settlement qualities, graphical representation of building order, pattern analysis, concept of density, open spaces among the blocks and public spaces of the settlement developed following the studies held at Project 1, at 1/500 and 1/1000 scales; cognitive mapping in a lived environment; perceptions on structure, meaning, function, identity, evaluation and ability of representation.

Course Coordinator
Hasan Serdar Kaya
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024