Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 262E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Giriş: Stratigrafi nedir? Jeolojik Zaman kavramı ile ilgili görüşler 1, 4-5
2 Stratigrafik veri: Sedimenter kaya sınıflaması ve tanımlanması (tane boyu, şekli, rengi ve yapısı); gençleşme yönü ve eski akıntı yönlerinin bulunmasında kullanılan sedimenter yapılar 1, 4-5
3 Lithostratigrafi Ders 1: Lithostratigrafi birim türleri, Stratigrafik dokanaklar, Diskordanslar, Düşey ve yatay geçişler, Döngüler, Sedimenter fasiyesler, Walther Yasası, Transgresyon ve Regresyon, Stratigrafik kayıtların korunması, Kayıtlardaki boşluklar
1-2, 4-5
4 Lithostratigrafi, Ders 2: Deneştirme türleri, Litho-deneştirme, Zamansal deneştirme, Olay Stratigrafisi, Doğa ve kontrol (Birden dördüncü dereceye döngüler), Jeolojik olarak ani olaylar 1-5
5 Zaman, zaman-kaya ve kaya birimi, Jeolojik Zaman çizelgesi, resmi ve resmi olamayan lithostratigrafik birimler 1-5
6 Stratigrafik yöntemler: Stratigrafik kesitler, Stratigrafik en kesitler ve fence diyagramları, stratigrafik haritalar, havza analizi 1-5
7 Biyostratigrafi, Ders 1: Biyostratigrafik kavramlar, Evrim ve paleoekoloji, biyocoğrafik bölgeler, fosillerin iş ve dış göçleri, biyostratigrafik zonlar 1-5
8 Biyostratigrafi, Ders 2: Büyostratigrafik olaylar (evrim, zaman boyunca türlerin değişimi, evrim hızı, kitlesel yokoluşlar), organizmaların dağılımı, indeks fosiller, nicel biyostratigrafi (Shaw ve Hay yöntemleri)
1-5
9 Jeofiziksel ve jeokimyasal deneştirme: Kuyu logları, Duraylı izotop stratigrafisi (oksijen izotopları, karbon izotopları, stronsiyum izotopları) 1-5
10 Sismik stratigrafi: Sismik dalgaların yansıması, Sismik Dalgaların kayıt edilmesi 1-5
11 Seri stratigrafisi: Temel birimler, istifler ve ilişkileri, 2-3
12 Jeokronoloji: Radyoaktif bozunum, Potasyum/Argon (K-Ar) yöntemi, Argon/Argon (Ar/Ar) yöntemi, Rubidyum/Stronsiyum (Rb-Sr) yöntemi ve izokron, Uranyum/Kurşun yöntemi ve konkordia çizimi, Fishing-track yaşlandırması 1-5
13 Kronostratigrafi: Deneştirme, Çözünürlük ve hassasiyet, Yerel ölçek, Kıtasal ölçek, Küresel ölçek 1-5
14 Stratigrafik kurallar: Kuzey Amarika ve Uluslararası stratigrafi kuralları 2-3
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023