Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
 

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Yer’in çeşitli katmanlarını ve bunların birbirleri ile ilişkilerini araştırmayı amaçlamakta ve bu konuda farklı disiplinlerden gelen lisansüstü öğrencilerini eğitmektedir. Enstitüde 3 Anabilim Dalı mevcuttur. Bunlardan Katı Yer Bilimleri Anabilim Dalı Yer’in kabuğu ve içi ile uğraşmaktadır. Bu çalışmaların amacı Yer’in içini yöneten mekanizmaların öğrenilmesi ve bu bilginin yeraltı kaynaklarının kazanılmasında ve doğal afetlerden (bilhassa deprem) sakınmada kullanılmasıdır. Enstitümüzde deprem konusunda bugün ülkemizdeki en ileri düzeyde araştırmalar ulusal ve uluslararası ortaklıklarla sürdürülmektedir. İklim ve Deniz Bilimleri Anabilim Dalı atmosfer, deniz ve göl dinamikleri ile bunlar arasındaki ilişkileri araştıran bir dalımızdır. Bu anabilim dalında okyanus ve denizlerin modellenmesi, iklim değişiklikleri, küresel ısınma, su kaynaklarının yönetimi, meteorolojik doğal afetler gibi insan yaşamı açısından son derece önemli konular üzerinde uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve lisansüstü tezleri yapılmaktadır. Ekoloji ve Evrim Anabilim dalı ise Yer üzerindeki eski ve yeni yaşam koşullarını ve canlı yaşamının jeolojik zaman içerisindeki evrimini öğrenmeyi ve öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

Dersler
JDM 502E Yüzey Süreçleri
JDM 507E Yer bilimlerinde Yaşlandırma Yöntemleri
JDM 507E Yer Bilimlerinde Tarihlendirme Metodları
JDM 517E Metamorfik Mineraller ve Dokular
JDM 551E Aktif Tektonik
JDM 553E Magmatik Süreçler
JDM 566E Deprem Jeolojisi
JDM 596 Seminer
JDM 603E Gezegen Bilimi
JDM 604E Jeomorfolojide Seçme Konular
JDM 605E Kırıntılı Çökelme Ortamı.
JDM 609E Jeoarkeoloji: Çevre, Metodoloji ve Peyzaj Araştırmaları
JDM 611E Kuvaterner Jeokronolojisi
JDM 619E Rejyonal jeolojide seçme konular
JDM 621E Deformasyonun Kinematik Analizi
JDM 625E Stratigrafik Mikropaleontolojide Konular
JDM 625E Stratigrafik Mikropaleontolojide Konular
JDM 626E Jeolojik Tehlikeler
JDM 626E Jeo-tehlikeler
JDM 630E Kozmojenik İzotoplar
JDM 696 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
SEN 317 Intr.to Inform.Processimg
SEN 317 Intr.to Inform.Processimg
SEN 317 Intr.to Inform.Processimg
YSB 502 Yer Sistemi: Dış Süreçler
YSB 526E Fiziksel Hidroloji
YSB 531E Fiziksel ve Kimyasal Oşinografiye giriş
YSB 541E Ekolojinin temelleri
YSB 558E *The Sea Floor*
YSB 569E Yer Sistem
YSB 571E İklim sisteminin fiziği ve kimyası
YSB 572E İklim Değişikliği: Bilim, etkiler ve azaltım
YSB 574E Earth Information Systems
YSB 575E İklim Bilimciler için Veri Analizi
YSB 581E Evrim
YSB 596 Seminer
YSB 601E Yer Sistemi Biliminde İleri Konular
YSB 601E Yer bilimleri sisteminde ileri konular
YSB 606E Ekosistem ekolojisi
YSB 607E Kara Atmosfer Etkileşimleri
YSB 617E Paleoiklim
YSB 629E Çevresel Antropoloji
YSB 660E Yer Bilimlerinde İnsansız Hava Sistemleri
YSB 691E Jeofiziksel Akıs¸kanlar Dinamigˆi I – Do¨nen Akıs¸kanlar
YSB 695E Kutup Osinografisi
YSB 696 Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
YSB 801E Yer ve Çevre Bilimleri için Yazılım Araçları
YSB 802E Yer Sistem Bilimi için Matematik Kavramları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020